zdjecie gradient
Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden waaronder door of vanwege de besloten vennootschap Van der Kuijp Notaris B.V., handelende onder de naam “Molenaar & Van der Kuijp Notariaat Strijen”, diensten worden verleend. De algemene voorwaarden zijn ingeschreven in het handelsregister op 12 augustus 2013 onder nummer 24386951.

1. Uitsluitend Molenaar & Van der Kuijp Notariaat Strijen geldt tegenover Opdrachtgever als Opdrachtnemer. De artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407, lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

2. Molenaar & Van der Kuijp Notariaat Strijen zal haar opdracht naar beste kunnen uitvoeren, de Opdrachtgever tijdig en duidelijk informeren over de stand van de werkzaamhedenen en over de financiële consequenties van haar inschakeling. Indien meer kosten in rekening gebracht zullen worden dan voorzien zal dit tijdig worden medegedeeld. Molenaar & Van der Kuijp Notariaat Strijen staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

3. De verschuldigde declaratie dient, tenzij anders vermeld of schriftelijk anders overeengekomen, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van Molenaar & Van der Kuijp Notariaat Strijen. Molenaar & Van der Kuijp Notariaat Strijen is bevoegd tussentijds te declareren.

4. Bij de uitvoering van een opdracht mag Molenaar & Van der Kuijp Notariaat Strijen mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan Molenaar & Van der Kuijp Notariaat Strijen zijn verbonden. Een tekortschieten van zulk een persoon kan alleen aan Molenaar & Van der Kuijp Notariaat Strijen worden toegerekend, indien Opdrachtgever aantoont dat de keuze van Molenaar & Van der Kuijp Notariaat Strijen van deze persoon niet zorgvuldig is geweest.

5 Aansprakelijkheid

5.1 Iedere aansprakelijkheid van Molenaar & Van der Kuijp Notariaat Strijen zal, met inachtneming van het bepaalde in 5.3, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidverzekering van Molenaar & Van der Kuijp Notariaat Strijen wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Molenaar & Van der Kuijp Notariaat Strijen komt.

5.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 5.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte bedrag van het honorarium, met een maximum van EUR 15.000.

5.3 Molenaar & Van der Kuijp Notariaat Strijen is gemachtigd eventuele aansprakelijkheids-beperkingen van derden zoals bedoeld in 3 namens de Opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Molenaar & Van der Kuijp Notariaat Strijen voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de Opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

5.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Molenaar & Van der Kuijp Notariaat Strijen aansprakelijk is.

6. De Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

7. Er geldt een Klachten - en Geschillenregeling Notariaat, zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl

8. De verhouding tussen Opdrachtgever en Molenaar & Van der Kuijp Notariaat Strijen wordt ten volle beheerst door het Nederlandse recht. Voor geschillen is uitsluitend de Rechtbank te Rotterdam of de geschillencommissie bevoegd.